۲ مهر ۱۳۹۶

باشگاه پولاد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

باشگاه اکسیژن

۱۳ مرداد ۱۳۹۵

باشگاه کاووسیه