۳۱ شهریور ۱۳۹۸

قطع همکاری با خانه ورزش سرای محله سیدخندان

بدینوسیله باطلاع میرساند موسسه ستارگان سرزمین سورنا هیچ گونه همکاری و قراردادی با خانه ورزش سیدخندان و سرای محله مربوطه نداشته و تحت پوشش تبلیغاتی و […]